Een plan van aanpak voor een schoolbreed project

Bouwstenen voor de opzet van een plan van aanpak voor een schoolbreed project in de cultuurhistorische omgeving
vooral te gebruiken op het niveau van de projectleiding en het school/afdelingsmanagment
1. Strategische bouwstenen
– Welk motief is er voor de opzet van een dergelijk project?
(versterking van het cultuurprofiel, schoolprofilering, didactische vernieuwing (zelfstandig en actief leren), schoolontwikkeling, versterking van het vakonderwijs)
– Wie neemt het initiatief?
(schoolleiding, afdelingsleiding, werkgroep, vakgroep, individuele vakdocent)
– Op welke manier wordt het initiatief ondersteund?
(studiedag, werkgroep, communicatie en beeldvorming)

2. Organisatorische bouwstenen, de schoolorganisatie
– Wat is de samenstelling van de werkgroep?
(bezielende kwaliteit, organisatorische en onderwijskundige kwaliteit; junior en/of senior?)
– Is er een voorkeur voor een projectaanpak of verwerking in lessen?
– Welke klassen worden erbij betrokken?
– Welke vakken worden erbij betrokken?
– In welke periode van het jaar kan het project het beste plaatsvinden?
– Hoe wordt het opgenomen in jaarprogramma/rapportage/pta?
– Welke interne en externe publiciteit wil de school bewerkstelligen?
– Welke externe financiële ondersteuning is mogelijk?

3. Organisatorische bouwstenen, de externe organisatie
– Waar vindt het project plaats, met welke organisaties wordt samengewerkt?
– Welke kenmerken, valkuilen en sterke kanten hebben deze plekken / organisaties?
– Welke contactpersonen kennen we daar al?
– Op welke manier gaan we externen voorbereiden? wat weten de externe contacten over de ontwikkeling van actief en zelfstandig leren?
– Streeft de school naar een eenmalig contact of naar een langdurige relatie?

4. Didactische bouwstenen
– Aan welke werkvormen zijn de leerlingen gewend?
– Aan welke mate van zelfstandigheid zijn de leerlingen gewend?
– Welke didactische thema’s zijn actueel in de school?
– Welke overige ervaringen heeft de school (hebben individuele docenten) op dit terrein?

5. Inhoudelijke bouwstenen
– Welke vaardigheden wil de school centraal stellen?
– Welke afspraken zijn er betreffende het aanleren van vaardigheden? wat is het startniveau?
– Welke vakken wil de school mee laten doen?
– Welke vakinhouden en vakvaardigheden stellen deze vakken daarbij centraal?

Twee strategieën voor het ontwikkelen van vakoverstijgende projecten/trajecten
Van proces naar doel

1. Bepaal leerjaar / klassen / vakken

2. Kies aantrekkelijk thema en/of locatie

3. Brainstorm over aansprekende (en leerzame) activiteiten voor leerlingen

4. Relevante leerstofinhouden en (kern)doelen identificeren

5. Project uitwerken (onderwijsactiviteiten, organisatie en randvoorwaarden)

Van doel naar proces

1. Bepaal leerjaar / klassen / vakken

2. Bepaal algemene leer- en vormingsdoelen (lange termijn opbrengst)

3. Stel daarvoor relevante leerstofinhouden en concrete doelen vast

4. Kies aantrekkelijk thema en/of locatie om deze concrete doelen te realiseren in samenhang

5. Project uitwerken (onderwijsactiviteiten, organisatie en randvoorwaarden)