Netwerk

Het Kandinsky College locatie Hatertseweg maakt deel uit van een brede scholengemeenschap met onderwijs op VMBO- niveau (inclusief LWOO) tot en met tweetalig VWO.

Op de locatie Hatertseweg zijn de VMBO basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg gevestigd. In de bovenbouw worden de sectoren economie en zorg & welzijn aangeboden. De VMBO opleiding sport, dienstverlening en veiligheid hoort eveneens bij deze locatie, maar is elders gehuisvest. In totaal gaat het hierbij om ongeveer 625 leerlingen.

Het Kandinsky College kent zowel in de onderbouw als in de bovenbouw een leerwerkhuisstructuur. De traditionele koppeling – klas – lokaal – docent is doorbroken. De leerlingen leren in een brede setting samenwerken, zelfstandig werken en hebben in grote mate zelfverantwoordelijkheid en worden gestimuleerd om eigen keuzes te maken. Het programma is modulair opgebouwd en ontwikkelt zich sterk in de richting van leergebieden (domeinen).

GSG Helinium is een school voor voortgezet onderwijs die opleidt voor vmbo (lwo, bbl, kbl, gl en tl), havo of vwo. De school heeft ca. 1500 leerlingen.

GSG Helinium stelt zich als doel haar leerlingen optimaal voor te bereiden op de samenleving. Om die reden legt het Helinium accenten bij zelfstandigheid, individualiteit, zelfontplooiing, samenwerken, recht doen aan anderen, respect en veiligheid. Binnen het onderwijs neemt cultureel erfgoed een bijzonder plaats in. Door de woon- en leefomgeving als uitgangspunt te nemen van het onderwijs worden wegen gezocht en gevonden om daadwerkelijk onderwijsvernieuwend en teamvormend actief te zijn. Ook dit past binnen de doelstellingen van het Helinium-onderwijs.

College De Brink is een regionale, bijzonder neutrale scholengemeenschap. De leerlingen zijn afkomstig uit alle plaatsen van het Gooi en omstreken. Het opleidingsaanbod omvat de theoretische leerweg, de gemengde leerweg, de beroepsgerichte leerweg en het leerwegondersteunend onderwijs. De leerlingen kunnen kiezen uit verscheidene programma’s in de sectoren techniek, economie en zorg & welzijn.

College De Brink heeft de beschikking over 2 nieuwe, moderne gebouwen die door een grotendeels glazen luchtbrug met elkaar verbonden zijn en een wat ouder gebouw. Deze gebouwen vormen de huisvesting voor ongeveer 1000 leerlingen.

College Broekhin Jenaplanafdeling In de hoofdvestiging in Roermond volgen leerlingen Vmbo-t, Havo, Atheneum of Gymnasium. In de nevenvestigingen ‘Broekhin Jenaplanafdeling” in Swalmen, Reuver en het Zorgcentrum zijn er vmbo-afdelingen gevestigd voor Bouw-, Elektro- en Mechanische techniek, Handel & Verkoop en Verzorging. Alle leerwegen (bbl, kbl, gl en tl) zijn daarbij mogelijk inclusief LWOO.

In de afdeling in Swalmen zitten ca. 600 leerlingen, in Reuver volgen ca. 350 leerlingen les en in het Zorgcentrum zitten ongeveer 50 leerlingen.

De vestigingen in Swalmen en Reuver hebben het onderwijs ingericht op basis van uitgangspunten van de Jenaplangedachten, waarbij het er in het kort op neer komt dat elke individuele leerling als mens uniek is en dat het onderwijs daarop moet aansluiten. Leerlingbegeleiding en mentoraat worden als zeer belangrijk beschouwd. Er worden regelmatig leerprogramma’s en projecten ontwikkeld met een buitenschools karakter

Het Grafisch Lyceum (GLR) is onderdeel van een verticale scholengemeenschap. In de vmbo-afdeling (bbl, kbl, gl en tl) zitten ruim 400 leerlingen die gekozen hebben voor een opleiding in de Grafi-Media sector. Bij de toelating worden leerlingen gescreend op hun affiniteit met deze sector: vinden ze werken met computers leuk en hebben ze gevoel voor exacte vakken? De school heeft het actief leren van de leerlingen centraal staan. Er wordt veel aandacht besteed aan het aanleren van vaardigheden. Er wordt veel met computers gewerkt.